PHYSICAL1 - egg recall 2018 - HEAT CONDUCTIVITY - BY PAPER ( NẤU TRỨNG BẰNG NỒI GIẤY)

LEARNING STUDY - SURPRISE - BOIL THE EGG - HEAT CONDUCTIVITY - BY PAPER SỰ DẪN NHIỆT THẬT THÚ VỊ - CÙNG HỌC VẬT LÍ VUI
Video tags: missing